betacalculator | over ons | wat is factoring | contact

Bereken met de factoringcalculator wat uw kosten voor factoring zijn

Privacy & user policy


Via deze pagina wil FactoringCalculator u informeren over de doeleinden waarvoor FactoringCalculator uw persoons,- en bedrijfsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Daarnaast is deze "gebruiksovereenkomst / user policy" van toepassing op het gebruik van onze dienst (zoals hierna gedefinieerd). Lees dit daarom aandachtig door. Als u van onze dienst gebruik maakt, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze gebruiksovereenkomst, en akkoord te zijn met de inhoud ervan. 

FactoringCalculator respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website FactoringCalculator.NL. FactoringCalculator spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in dit privacy statement zijn beschreven. 

De door u op FactoringCalculator.NL (en subdomeinen) verstrekte persoonlijke,- en bedrijfsgegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan aangesloten factoringmaatschappijen, echter uitsluitend om u offertes te kunnen doen laten toekomen of om met u persoonlijke afspraken te kunnen maken naar aanleiding van uw offerteaanvraag. 

FactoringCalculator zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Wij kunnen voor de technische afhandeling echter gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform dit privacy statement. 

Algemene informatie
FactoringCalculator zal bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van ip-gegevens en cookies. Met deze informatie kan FactoringCalculator haar sites en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van FactoringCalculator.NL (en subdomeinen) wel negatief beïnvloedt kunnen worden. FactoringCalculator.NL (en subdomeinen) bevat links naar de websites van onze dochterondernemingen, partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van FactoringCalculator.NL (en subdomeinen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving. 

Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neemt u contact op via info@factoringcalculator.NL

Dit privacy statement kan te allen tijde door FactoringCalculator aangepast worden. FactoringCalculator adviseert daarom het privacy statement regelmatig te bekijken. Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

User policy definities
Dienst - iedere dienst die FactoringCalculator van tijd tot tijd levert aan gebruiker, en alle diensten en handelingen die daaruit mochten voortvloeien. 

FactoringCalculator - wij, FactoringCalculator is gevestigd te Soest, oostergracht 9, soest (3763 LX) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 64670716. 

Gebruiker - u, zijnde de gebruiker van de dienst. 

Gebruiksovereenkomst - deze overeenkomst, zijnde de overeenkomst tussen u (als gebruiker) en ons (als FactoringCalculator). 

Factoringovereenkomst - de overeenkomst die gebruiker op enig moment met een factoringmaatschappij aangaat. 

Factoringmaatschappij - iedere factoringmaatschappij waarmee FactoringCalculator op enig moment een overeenkomst heeft en / of contact onderhoudt. 

Privacy statement - het privacy statement van FactoringCalculator 

Website - de website www.FactoringCalculator.NL en alle onderliggende pagina's 

Dienst
FactoringCalculator biedt zakelijke gebruikers (i.E. Entiteiten die deelnemen aan het commerciële rechtsverkeer, en dus niet natuurlijke personen) de mogelijkheid om op een efficiënte manier vrijblijvende offertes te ontvangen van een (of meerdere) factoringmaatschappij(en) (de "dienst"). FactoringCalculator treedt daarbij op als adviseur (of: Broker) van de gebruiker. 

Aansprakelijkheid
FactoringCalculator spant zich in om de website en haar dienst met de grootst mogelijke zorg tot stand te brengen, maar kan niet garanderen dat de website of dienst vrij is van onjuistheden. FactoringCalculator is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van FactoringCalculator. 

Gebruik website en dienst
U staat er jegens FactoringCalculator voor in dat u bevoegd bent gebruik te maken van de website en de dienst, en dat u zult handelen in overeenstemming met de gebruiksovereenkomst. De activiteiten die u verricht in het kader van FactoringCalculator mogen niet:
I. Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
ii. Inbreuk maken op rechten van FactoringCalculator of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
iii. In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; of iv. op enige wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens FactoringCalculator of een derde. 

Factoringovereenkomst
Gebruiker kan door middel van de dienst in contact treden met een factoringmaatschappij, en naar aanleiding hiervan kan er een overeenkomst tot stand komen tussen deze factoringmaatschappij en de gebruiker (de factoringovereenkomst). FactoringCalculator is geen partij bij de factoringovereenkomst, maar gebruiker erkent dat FactoringCalculator wel belang heeft bij een goede uitvoering daarvan. De gebruiker zal er dan ook op toezien dat de factoringovereenkomst dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van FactoringCalculator bevat, welk FactoringCalculator in staat stelt naleving van de factoringovereenkomst te vorderen. Gebruiker zal er ook op toezien dat FactoringCalculator in de factoringovereenkomst steeds wordt aangemerkt als de broker (danwel: Adviseur of bemiddelaar) van gebruiker. 

Privacy
Door de dienst te gebruiken, geeft u aan ook akkoord te zijn met ons privacy statement, zoals beschikbaar is gesteld op de website en hierboven is beschreven. 

Overige bepalingen
Deze gebruiksovereenkomst bevat alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen hebben gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. Indien één of meer bepalingen van de gebruiksovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op de gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

privacy - disclaimer